ประกาศ จ.น่าน เรื่องประกวดราคาจ้างจัดงานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดงานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ประกาศ จ.น่าน เรื่องประกวดราคาจ้างจัดงานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดงานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน