ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมเกษตรปลอดภัยจามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมเกษตรปลอดภัยจามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถชมวิวบริการนักท่องเที่ยว ขนาด18 ที่นั้งตามโครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถชมวิวบริการนักท่องเที่ยว ขนาด18 ที่นั้งตามโครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)