ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

…นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI...นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) อำเภอนาน้อย (CLM) ดำเนินกิจกรรมจัดทำป้ายศูนย์เรียนรู้ พื้นที่ต้นแบบ นายจำนงค์ เสนนะ บ้านหนองเตา หมู่ที่ 5 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

…นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI...นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) อำเภอนาน้อย (HLM) ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี พื้นที่ต้นแบบ นายดาวฤกษ์ อิ่นคำ บ้านทุ่ง หมู่ที่ 12 ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน