ข่าวประชาสัมพันธ์

#พช.จังหวัดน่าน# ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (วิทยากรครู ข) ในการบริหารการจัดเก็บ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2566 จังหวัดน่าน