ข่าวประชาสัมพันธ์

คำชี้แจงเพิ่มเติมประกอแบบและรำยละเอียดข้อกำหนดที่ผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติ เพื่อใช้ประกอบในการเสนอราคาคำชี้แจงเพิ่มประกอบแบบและรายละเอียดข้อกาหนดที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ