ข่าวประชาสัมพันธ์

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 16 ตรวจติดตามและเตรียมความพร้อมหมู่บ้านส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 11 ตุลาคม 2559 นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 ได้ประชุมเพื่อมอบนโยบายแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2560-2564 (CDD Agenda) แก่พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ

วันที่ 10 ตุลาคม 2559 นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และ นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดเชียงราย และคณะ ศึกษาดูงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีน่าน จำกัด และเยี่ยมชม วิ