ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

นางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่าน ร่วมงานเลี้ยงถวายพระกระยาหารแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน