ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.น่าน โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ประชุมเตรียมความพร้อมในการติดตามงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และการติดตามและสนับสนุนการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช. 2ค ปี 2564

พช.น่าน ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน (ระยะขยายไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting