โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายชำนาญ บุดาสา

พัฒนาการจังหวัดน่าน

นางณัฐนรี ศรีชัยยะ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายยอดชาย ผ้าเจริญ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสาน
และสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางกฤษฏา ส่งต่าย

พัฒนาการอำเภอภูเพียง

นางพรมาลี ทาราทิพย์

พัฒนาการอำเภอสองแคว

นางสาววารุณี ศิริเจริญ

พัฒนาการอำเภอเวียงสา

นางประกายศรี วิปุละ

พัฒนาการอำเภอเชียงกลาง

นางเปรมฤทัย ไกรวิจิตร

พัฒนาการอำเภอสันติสุข

นางสาวธัญภรณ์ ณ น่าน

พัฒนาการอำเภอบ้านหลวง

นายเลิศยุทธ ดวงเนตร

พัฒนาการอำเภอแม่จริม

นายชัยยะ ศรีชัยยะ

พัฒนาการอำเภอท่าวังผา

ว่าที่ รท.เฉลิมชัย ชมพูวุฒิกุล

พัฒนาการอำเภอบ่อเกลือ

นายปริญญา ขจรไพร

พัฒนาการอำเภอเมืองน่าน

นายชัยพร ศศินราเศรษฐ์

พัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

นายพนม ปัญญาวงค์

รกท.พัฒนาการอำเภอทุ่งช้าง

นางอรนงค์ กาพรม

พัฒนาการอำเภอนาน้อย

นางชนิกา สุปินะ

พัฒนาการอำเภอปัว

พัฒนาการอำเภอนาหมื่น

(Visited 3 times, 1 visits today)