โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายชำนาญ บุดาสา

พัฒนาการจังหวัดน่าน

นางณัฐนรี ศรีชัยยะ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายชัยยะ ศรีชัยยะ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายธาดา ธีระวาทิน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวธัญภรณ์ ณ น่าน

ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางกฤษฏา ส่งต่าย

พัฒนาการอำเภอภูเพียง

นางพรมาลี ทาราทิพย์

พัฒนาการอำเภอสองแคว

นางสาววารุณี ศิริเจริญ

พัฒนาการอำเภอเวียงสา

นางประกายศรี วิปุละ

พัฒนาการอำเภอเชียงกลาง

นางเปรมฤทัย ไกรวิจิตร

พัฒนาการอำเภอสันติสุข

นางชนิกา สุปินะ

พัฒนาการอำเภอปัว

นายเลิศยุทธ ดวงเนตร

พัฒนาการอำเภอแม่จริม

นายธงชัย ธนสถิตย์

พัฒนาการอำเภอท่าวังผา

ว่าที่ รท.เฉลิมชัย ชมพูวุฒิกุล

พัฒนาการอำเภอบ่อเกลือ

นายปริญญา ขจรไพร

พัฒนาการอำเภอเมืองน่าน

นายธนโชติ จันทร์ดวง

พัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

นางอรนงค์ กาพรม

พัฒนาการอำเภอนาน้อย

นางดวงดาว มหานิล

พัฒนาการอำเภอทุ่งช้าง

นางสาวสุจิตรา สุวรรณโรจน์

พัฒนาการอำเภอบ้านหลวง

นางสาวจุฬาภรณ์ ศรีประสม

พัฒนาการอำเภอนาหมื่น

(Visited 3 times, 1 visits today)