โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายชำนาญ บุดาสา

พัฒนาการจังหวัดน่าน

นางณัฐนรี ศรีชัยยะ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายชัยยะ ศรีชัยยะ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายธงชัย ธนสถิตย์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวธัญภรณ์ ณ น่าน

ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางรัตติยา ศรีสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางพูล เพชรแกมแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายชาย กล่อมสกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางพิมพกานต์ สอนศิริ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวกวินทิพย์ ดวงเดือนเป็ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอัมพร พรมตาแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางพีรญา อุดทังไข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนรากร วนวาที

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายกฤตภาส ทิพย์ปัญญา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายดรัณภพ แซ่เล้า

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายกิตติชัย เชื้อหมอ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางปาลิกา อินนาอัคราคุณ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสิริลักษณ์ อินทรชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางพินิกุล พงษ์พิสุทธินันท์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวสุฑิตา ก่อเกิด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางมยุรี ปัญญาอินทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางศุภวรรณ จิตอารีย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางบังอร บางจู

เจ้าพนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวขนิษฐา จันทเมธี

นิติกร

นางสาวกมลณัฏฐ์ ทาเกียง

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลูกจ้างประจำ

นางสาววิลาวัณย์ ชุ่มวงค์

พนักงานบันทึกข้อมูล

นายชำนาญ กุณพันธ์

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวณัชชานันท์ สาทา

แม่บ้าน

(Visited 3 times, 1 visits today)