ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอเมืองน่าน ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” จังหวัดน่าน ในงานประจำปีของดีเมืองน่าน ประจำปี 2566

ประชุมคณะกรรมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอเมืองน่าน ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” จังหวัดน่าน ในงานประจำปีของดีเมืองน่าน ประจำปี 2566

  1. @พช.น่าน : ประชุมคณะกรรมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอเมืองน่าน ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” จังหวัดน่าน ในงานประจำปีของดีเมืองน่าน ประจำปี 2566

วันที่ 24 มกราคม 2566 นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอเมืองน่าน ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” จังหวัดน่าน ในงานประจำปีของดีเมืองน่าน ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดน่าน เพื่อพิจารณาร่างเกณฑ์การประกวดฯ ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณริมน้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นางพิสมัย ชมเชย ข้าราชการบำนาญ นายเทิดศักดิ์ อินแสง นักอนุรักษ์นักวิจัยผ้าซิ่นน่าน นางเกษรา สวนแก้ว ครูชำนาญการ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน นางธีร์วรา ริพล ประธานชมรมแม่ญิงน่านนุ่งซิ่น นางณัฐนรี ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน และ นางพิมพ์นิภา มีสา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการผลิตภาคเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของท้องถิ่น การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและชนเผ่าต่างๆ การจัดแสดงนิทรรศการตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน และจัดหารายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดน่านต่อไป

ภาพ/ข่าว/รายงาน-กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins
#Soils4Nutrition
#FAO
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)