ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.น่าน ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาด ผู้บริหารจัดการตลาด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้

พช.น่าน ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาด ผู้บริหารจัดการตลาด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้


 

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาด ผู้บริหารจัดการตลาด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ รุ่นที่ 1 เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีนางณัฐนรี ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ ณ โรงแรมน้ำทองน่าน ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ให้มีเอกลักษณ์และตัวตนที่โดดเด่น เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพื่อช่องทางการตลาดให้กับสินค้าของสัมมาชีพ ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพ แต่ขาดช่องทางและโอกาสในการจำหน่าย สร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ในการจำหน่ายสินค้าให้กับสัมมาชีพชุมชน เกษตรกรและผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และได้พัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด แต่ยังคงเอกลักษณ์และตัวตนของชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน โดยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ รุ่นที่ 2 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ประกอบด้วย คณะกรรมการ ผู้บริหารตลาด จำนวน 32 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 9 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 41 คน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ภาพ/ข่าว-กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

รายงาน- กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#วันดินโลก

#soilswherefoodbegins

#Soils4Nutrition

#FAO

#MOI

#กระทรวงมหาดไทย

#บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#SDGsforAll

#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)