ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดน่าน จัดหน่วยงานทุกภาคส่วนออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และกิจกรรม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำนวยความสะดวกในพื้นที่อำเภอบ้านหลวง

จังหวัดน่าน จัดหน่วยงานทุกภาคส่วนออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และกิจกรรม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำนวยความสะดวกในพื้นที่อำเภอบ้านหลวง


 

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. และกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีนางสาวอศิรวรรณ เพาะพืช นายอำเภอบ้านหลวง กล่าวรายงานการดำเนินกิจกรรม พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนชาวอำเภอบ้านหลวงให้การต้อนรับ

กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และกิจกรรม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักสำคัญของชาติ สร้างความสามัคคีของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดน่าน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานและพี่น้องประชาชน รับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม อีกทั้งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ต้องเดินไปรับบริการ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล และองค์การอิสระ จำนวน 40 หน่วยงาน ร่วมให้บริการแก่ประชาชนใน 8 กลุ่มงาน อาทิ การให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อตรวจรักษาพยาบาลแก่ประชาชนและให้บริการฉีดวัคซีน การให้บริการงานบ้านและที่ดิน การให้บริการงานขนส่งและจราจร การให้บริการงานป้องกันอุบัติภัย การให้บริการงานอำนวยความเป็นธรรมและการสงเคราะห์ประชาชน การให้บริการด้านแรงงานและสวัสดิการ การให้บริการวิชาการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ การให้บริการงานภาษีและงบประมาณท้องถิ่น เป็นต้น ดังนั้น กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และกิจกรรม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จึงเป็นกิจกรรมที่สามารถแบ่งเบาความทุกข์ร้อนของประชาชนและทำให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการจากภาครัฐได้สะดวกสบายอีกทางหนึ่งด้วย

ในการนี้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายธงชัย ธนสถิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวสุจิตรา สุวรรณโรจน์ พัฒนาการอำเภอบ้านหลวง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ และร่วมมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดน่าน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่เด็กชนบทที่ครอบครัวมีฐานะยากจน จำนวน 15 ทุนๆ ละ 1,000 บาท รวม 15,000 บาท

 

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ภาพ/ข่าว -กลุ่มงานสารสนเทศฯ

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

#WorldSoilDay

#วันดินโลก

#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition

#FAO

#GlobalSoilPartnership

#MOI

#กระทรวงมหาดไทย

#บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#SDGsforAll

#ChangeforGood

#Kmit

 

(Visited 1 times, 1 visits today)