ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดน่าน จัดหน่วยงานทุกภาคส่วนออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และกิจกรรม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำนวยความสะดวกในพื้นที่อำเภอปัว

จังหวัดน่าน จัดหน่วยงานทุกภาคส่วนออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และกิจกรรม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำนวยความสะดวกในพื้นที่อำเภอปัว


 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนเมืองแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. และกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีนายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว กล่าวรายงานการดำเนินกิจกรรม พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนชาวอำเภอปัวให้การต้อนรับ

กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และกิจกรรม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักสำคัญของชาติ สร้างความสามัคคีของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดน่าน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานและพี่น้องประชาชน รับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม อีกทั้งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ต้องเดินไปรับบริการ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล และองค์การอิสระ จำนวน 40 หน่วยงาน ร่วมให้บริการแก่ประชาชนใน 8 กลุ่มงาน อาทิ การให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อตรวจรักษาพยาบาลแก่ประชาชนและให้บริการฉีดวัคซีน การให้บริการงานบ้านและที่ดิน การให้บริการงานขนส่งและจราจร การให้บริการงานป้องกันอุบัติภัย การให้บริการงานอำนวยความเป็นธรรมและการสงเคราะห์ประชาชน การให้บริการด้านแรงงานและสวัสดิการ การให้บริการวิชาการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ การให้บริการงานภาษีและงบประมาณท้องถิ่น เป็นต้น ดังนั้น กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และกิจกรรม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จึงเป็นกิจกรรมที่สามารถแบ่งเบาความทุกข์ร้อนของประชาชนและทำให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการจากภาครัฐได้สะดวกสบายอีกทางหนึ่งด้วย

ในการนี้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายธงชัย ธนสถิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายชัยยะ ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางชนิกา สุปินะ พัฒนาการอำเภอปัว นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมฯ และร่วมมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดน่าน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่เด็กชนบทที่ครอบครัวมีฐานะยากจน จำนวน 15 ทุนๆ ละ 1,000 บาท รวม 15,000 บาท

 

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

รายงาน-กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

#cddnan

 

(Visited 1 times, 1 visits today)