ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดน่าน จัดพิธีมอบข้าวสาร โครงการผ้าป่าเจดีย์ข้าวสาร มหาสังฆทานช่วยเหลือสังคม ปีที่5

จังหวัดน่าน จัดพิธีมอบข้าวสาร โครงการผ้าป่าเจดีย์ข้าวสาร มหาสังฆทานช่วยเหลือสังคม ปีที่5


 

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ เจ้าคณะภาค 6-7 (ธรรมยุต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน พระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ และนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีมอบข้าวสาร โครงการผ้าป่าเจดีย์ข้าวสาร มหาสังฆทานช่วยเหลือสังคม ปีที่5 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ผู้แทนหน่วยงาน องค์กร และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ

จังหวัดน่าน โดยคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนนาจังหวัดน่าน คณะศิษยานุศิษย์วัดป่านันทบุรีญาณสังวรารามได้จัดโครงการผ้าป่าเจดีย์ข้าวสาร มหาสังฆทานช่วยเหลือสังคม ปีที่5 รวมพลัง “บวร” บ้าน วัด และราชการ ซึ่งได้จัดพิธีถวายผ้าป่าเจดีย์ข้าวสารฯ ในวันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2565 ณ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีดังกล่าว และได้กำหนดพิธีมอบข้าวสาร โครงการผ้าป่าเจดีย์ข้าวสาร มหาสังฆทานช่วยเหลือสังคม ปีที่5 ในวันอาทิตย์ ที่ 2 ตุลาคม 2565 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งในและต่างจังหวัด ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมในการร่วมทำบุญบริจาคข้าวสาร มาร่วมสร้างบุญใหญ่ก่อเจดีย์ข้าวสาร และร่วมถวายผ้าป่าเจดีย์ข้าวสาร รวมทั้งสิ้น 31.32 ตัน โดยได้ส่งมอบข้าวสารผ่านหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มผู้เปราะบาง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 วัดต่างๆที่ขาดแคลน โรงเรียนพระปริยธรรม และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เป็นการช่วยเหลือเอื้ออาทร แบ่งปันสังคมแห่งการให้และน้ำใจ ตลอดจนสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยรวมทั้งช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริม รักษา สร้างศรัทธาพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

ในการนี้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายชัยยะ ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมพิธีมอบข้าวสาร โครงการผ้าป่าเจดีย์ข้าวสาร มหาสังฆทานช่วยเหลือสังคม  และรับมอบข้าวสารรวมทั้งสิ้น 1500 กิโลกรัม แบ่งเป็นข้าวจ้าว จำนวน 1000 กิโลกรัม และข้าวเหนียวจำนวน 500 กิโลกรัม และเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว เพื่อนำไปส่งมอบให้กับครัวเรือนยากจน TPMAP ของจังหวัดน่าน ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดน่าน ทั้ง 15 อำเภอ

 

ภาพ/ข่าว – กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

(Visited 1 times, 1 visits today)