ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดน่าน จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย “ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน”

จังหวัดน่าน จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย “ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน”


 

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. พระราชศาสนาภิบาล (ดิเรก วชิรปัญโถ) เจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดพญาภู พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ ปลัดจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย “ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน” ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

กระทรวงมหาดไทย  ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง (TPMAP) โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งระดับอำเภอและจังหวัด ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายได้รับความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาในมิติต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

จังหวัดน่าน โดยศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) และ (ศจพ.อ.) ได้ดำเนินการช่วยเหลือครัวเรือนที่มีปัญหาในมิติความมั่นคงในที่อยู่อาศัยในเบื้องต้น จำนวน 4,757 ครัวเรือน โดยได้ให้ความช่วยเหลือในการสร้างบ้าน/ซ่อมแซมบ้านแล้ว จำนวน 51 ครัวเรือน และยังคงเหลืออีกจำนวน 39 ครัวเรือน ที่ยังขาดงบประมาณในการดำเนินการ จึงได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย “ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน” ขึ้น เพื่อเป็นกองทุนในการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้าน/ซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายที่ประสบปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย

ในการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย “ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน”  ได้เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันทำบุญสมทบกองทุนฯ มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบกองทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 87,427 บาท

ในการนี้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายชัยยะ ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายธงชัย ธนสถิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางณัฐนรี ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวธัญภรณ์ ณ น่าน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอทั้ง 15 อำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด และอำเภอ เข้าร่วมพิธีฯ

 

รายงาน-กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

#แก้จน

#ซ่อมบ้านสร้างสุขแก้จนคนน่าน

#CDDNAN

#ChangeForGood

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)