ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.น่าน ประชุมพัฒนาการอำเภอ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 10/2565

พช.น่าน ประชุมพัฒนาการอำเภอ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 10/2565


 

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมพัฒนาการอำเภอ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดน่าน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชน รายงานและสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

1.การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน

2.ขอเชิญชวนร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

3.การขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดน่าน

  1. สรุปผลการประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2565
  2. การสนับสนุนวาระชุมชน การส่งเสริมการออมภาคประชาชน กรมการพัฒนาชุมชน
  3. หนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดน่าน ประจำเดือนกันยายน 2565 และการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือนกันยายน 2565

7.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกันยายน 2565

 

ภาพ/ข่าว/รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.น่าน

@น่านดินแดนล้านนาตะวันออก@

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#UNFAO

#Change for Good

 

(Visited 1 times, 1 visits today)