ข่าวประชาสัมพันธ์

พจ.น่าน ร่วมประชุมส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่ จังหวัดน่าน

พจ.น่าน ร่วมประชุมส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่ จังหวัดน่าน


 

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ กรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ภาคเหนือ เป็นประธานเปิดการประชุมส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) ในระดับพื้นที่ จังหวัดน่าน  ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะประชากรภาคแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็นแรงงานนอกระบบยังไม่ได้รับความคุ้มครองเพื่อการชราภาพอย่างทั่วถึง  เพื่อสร้างความมั่นคง ในบั้นปลายของชีวิต ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างวินัยในการออมของประชาชนคนไทยในวัยทำงาน  โดยมีนายนิวัตน์ งามธุระรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน  หัวหน้าส่วนราชการ   ผู้แทนจากสถาบันการเงินชุมชน ให้การต้อนรับ

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. มีภารกิจสำคัญในการสร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตให้กับประชาชนที่มีอาชีพอิสระ และอยู่นอกระบบบำเหน็จบำนาญของรัฐที่มีอยู่กว่า 21 ล้านคน ให้ได้มีโอกาสรับสวัสดิการจากรัฐอย่างทั่วถึง ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561– 2580) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อให้ประเทศไทยมีระบบการออมที่เข้มแข็ง โดยเตรียมความพร้อมในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการส่งเสริมการออมและการลงทุนระยะยาวของประชาชน เพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงในการดำรงชีวิตยามชราภาพ ให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม  เพื่อสร้างความมั่นคงในบั้นปลายของชีวิต ตลอดจนการสร้างวินัยในการออมของประชาชนคนไทยในวัยทำงาน เป็นช่องทางการออมขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครอง  เพื่อการชราภาพให้ได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบบำนาญรายเดือน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณให้กับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เริ่มต้นตั้งแต่วัยเรียนอายุ 15 ปี จนเข้าสู่วัยทำงานถึงอายุ 60 ปี  ออมขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี  พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐตามช่วงอายุสูงสุด 100% หรือ ไม่เกิน 1,200 บาท ต่อปี สมาชิกจะได้รับเงินสมทบจากรัฐในเดือนถัดไป  มีความคุ้มครองผลตอบแทนการลงทุนไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ โดยในปี 2565 กอช. มีจำนวนสมาชิก 2,479,408 คน  ในจังหวัดน่าน มีสมาชิก กอช. จำนวน 613 คน (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2565)

ในการนี้นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน ร่วมเป็นวิทยากรในการลงพื้นที่จัดประชุมส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)ในระดับพื้นที่ และการอบรมตัวแทนกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ประจำหมู่บ้าน ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน

 

รายงาน-กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

#CDDNAN

#ChangeFodGood

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)