ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดน่าน คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ครั้งที่ 7/2565

จังหวัดน่าน คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ครั้งที่ 7/2565


 

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ครั้งที่ 7/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน นางสาวธัญภรณ์ ณ น่าน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้

1.การพิจารณาลดดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และปรับโครงสร้างหนี้ตามประกาศฯ

2.การพิจารณาฟ้องร้องดำเนินคดีกับลูกหนี้ค้างชำระเงินทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลูกหนี้ผิดนัดสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวน 6 โครงการ

3.การพิจารณาปลดหนี้รายบุคคล ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้รายบุคคล และการปลดหนี้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

4.ขอความเห็นชอบรายละเอียดการส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2565

ให้สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 

รายงาน-กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

#CDDNAN

#ChangeForGood

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)