ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2565

จังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2565


 

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมีวาระการประชุมดังนี้

1.การรายงานผลการดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด

2.รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษบกิจฐานรากและประชารัฐของคณะทำงาน 12 คณะ ระดับจังหวัด

-หน่วยงานผู้แทนกระทรวงวิทย์ฯ ภารกิจยกระดับนวัตกรรม และ digitalization

-สำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดน่าน ภารกิจส่งเสริม SMEs และ Productivity

-ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด,อพท. ภารกิจส่งเสริมการท่องเที่ยว

-พาณิชย์จังหวัดน่าน ภารกิจการส่งเสริมธุรกิจการค้าและธุรกิจการบริการ

-สำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดน่าน ภารกิจการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมที่เป็น new S-curve

-เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ภารกิจพัฒนาเกษตรสมัยใหม่

-คลังจังหวัดน่าน ภารกิจการดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

-สพป.น่าน,สถาบันการศึกษา ภารกิจยกระดับคุณภาพวิชาชีพ

-สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ภารกิจพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

-อัยการจังหวัดน่าน ภารกิจการปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ

-สพป.น่าน และสถาบันการศึกษา ภารกิจการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ

-พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ภารกิจประชารัฐเพื่อสังคม

3.การรายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับอำเภอ จำนวน 15 อำเภอ

ในการนี้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางณัฐนรี ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน และอำเภอ

 

 

รายงาน-กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

#ประชารัฐ

#CDDNAN

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)