ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.น่าน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจรับ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565

พช.น่าน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจรับ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565

 

 

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายนิวัฒน์ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจรับ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) และเขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดยมีนายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กล่าวรายงาน และนายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจในปี 2565 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานในพื้นที่ และวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานตรวจราชการ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

ในการนี้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายธงชัย ธนสถิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวธัญภรณ์ ณ น่าน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านและอำเภอ

 

รายงาน – กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

#CDDNAN

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)