ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยและกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย

จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยและกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย


 

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน  2565 เวลา 17.30 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยภายใต้ชื่องาน “ Fresh Food Market”  และกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย ภายใต้ชื่อ “ประชารัฐร่วมใจพัฒนา อาหารปลอดภัย สร้างรายได้สู่ชุมชน” โดยมีนางสุดารัตน์ แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ ปลัดจังหวัดน่าน นางสาวธนวันต์ ชุมแสง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาชีพ และประชาชน ร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจหลักในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และได้สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ โดยดำเนินงานใน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในรูปแบบ ประชารัฐภายใต้แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อให้ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ผ่านกระบวนการขับเคลื่อน 5 ฟันเฟือง ในการเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้ และการบริหารจัดการ  ทั้งนี้ การพัฒนาศักยภาพกลุ่มด้านการเกษตรถือเป็นกลไกหนึ่งที่สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าด้านเกษตรอินทรีย์ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักตามโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่สินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ให้สามารถสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้แก่กลุ่มเกษตรกร และเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ได้อย่างแท้จริง

2.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสการรับรู้   ให้พี่น้องชาวน่าน  ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัย ที่มีกรรมวิธีในการผลิตที่ปลอดจากการใช้สารเคมี

ในการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์  อาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดน่าน จำนวน 20 บูท และกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย จำนวน 31 บูท มีกิจกรรมจำนวน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 1. กิจกรรมแสดงและจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์  เกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรอาหารปลอดภัยของจังหวัดน่าน และผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดน่าน  2. กิจกรรมแสดงผลงานและนิทรรศการ การพัฒนาเครือข่ายเกษตรปลอดภัยและกิจกรรมสาธิตและการนำเสนอกระบวนการแปรรูปอาหาร การประกวดอาหารพื้นถิ่นน่านจากพืชผักผลผลิตเกษตรปลอดภัย 3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์กับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป และ 4. กิจกรรมการส่งเสริมการขายผ่านระบบออนไลน์

ในการนี้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน เข้าร่วมงานและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มอาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)