ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดน่าน (คจพ.จ)  ครั้งที่ 3 /2565

จังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดน่าน (คจพ.จ)  ครั้งที่ 3 /2565

 


วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดน่าน (คจพ.จ)  ครั้งที่ 3 /2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลการขจัดความยากจนของจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้

1.สรุปผลการให้ความช่วยเหลือตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาพรวมจังหวัดน่าน

2.สรุปผลการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนา

คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายมิติ

1) มิติด้านสุขภาพ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน)

2) มิติด้านความเป็นอยู่ (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน)

3) มิติด้านการศึกษา (ศึกษาธิการจังหวัดน่าน)

4) มิติด้านรายได้ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน)

5) มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน)

3.สรุปผลการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่

  1. จังหวัดน่าน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย “ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้าน/ซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ครัวเรือนมิติด้านความเป็นอยู่ ที่มีปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย จำนวน 41 หลัง ได้แก่

1) จัดตั้งองค์ผ้าป่า ณ บริเวณทางเข้า ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 3 และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

2) การบริจาคสมทบกองทุนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-3-36718-9  ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน”

3) สมทบกองทุนเป็นวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

ในการนี้ นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดน่าน

 

รายงาน-กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

#CDDNAN

#ซ่อมบ้านสร้างสุขแก้จนคนน่าน

#แก้จน

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)