ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดน่าน เปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1 ล้านไร่ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จังหวัดน่าน เปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1 ล้านไร่ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


 

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ โครงการ จิตอาสาปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1 ล้านไร่ ถวายพ่อ ของแผ่นดินจังหวัดน่าน ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลาแห่งรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้ง เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด “โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ด้านความมั่นคง ทั้งนี้ เพื่อให้ราษฎรมีประโยชน์ ปลูกไม้ 3 อย่าง แต่มีประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ไม้เศรษฐกิจ อีกทั้งเพื่อช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ บริเวณที่ดินว่างเปล่าติดกับกองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน ทางออกศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ด้วยจังหวัดน่าน ได้กำหนดวาระของจังหวัดน่าน ในการดำเนินกิจกรรมปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1 ล้านไร่ ถวายพ่อ จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2565 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลาแห่งรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ นับเป็นอเนกประการ ทรงตั้งพระราชหฤทัย ในการดำรงไว้ ซึ่งความผาสุกของประเทศชาติ ด้วยพระเมตตา และพระปรีชาสามารถ ในศาสตร์ต่าง ๆ ทรงพระราชทานมรดก ทางภูมิปัญญาให้ปวงชนชาวไทย ได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงแนะนำ การปลูกป่าในเชิงผสมผสานปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชาธิบาย ถึงประโยชน์ในการปลูกป่า ตามพระราชดำริว่า การปลูกป่า 3 อย่าง แต่ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งได้ไม้ผล ไม้สร้างบ้าน และไม้ฟืนนั้น สามารถให้ประโยชน์ได้ถึง 4 อย่าง คือ นอกจากประโยชน์ในตัวเองตามชื่อแล้ว ยังสามารถให้ประโยชน์อันที่ 4 ซึ่งเป็นข้อสำคัญ คือ สามารถช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารด้วย. อันส่งผลให้อาณาประชาราษฎร์ อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบมา

การจัดกิจกรรม ในครั้ง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น อีกทั้ง เพื่อกับเก็บน้ำและสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ผืนป่าต้นน้ำป่า ตามรอยพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสานต่อต่อยอดพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วย จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ข้าราชการ ทหารตำรวจ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกิจกรรม

 

ในการนี้ นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

 

รายงาน-กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

#CDDNAN

(Visited 1 times, 1 visits today)