ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.น่าน ดำเนินการคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565

พช.น่าน ดำเนินการคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565


วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการการคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 พร้อมด้วยนายเกรียงไกร สิงห์แก้ว หัวหน้างานวิชาการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ดำเนินการคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ผ่านระบบออนไลน์ zoom cloud meeting โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน นายดลภาค เนตรใส นายอำเภอเมืองน่าน นายทรงพล อัชวากุล นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ นายชัยยะ ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดู่ใต้ กลุ่มสตรีตำบลดู่ใต้ และประชาชน ร่วมนำเสนอผลการขับเคลื่อนตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ พร้อมตอบข้อคำถามและนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ไปปรับใช้ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ด้วยการใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไป ณ ศูนย์สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลดู่ใต้ เทศบาลตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 

รายงาน-กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

#CDDNAN

#ChangeForGood

 

(Visited 1 times, 1 visits today)