ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย “ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน”

จังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย “ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน”


วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย “ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน” เพื่อร่วมการวางแผนการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย “ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน” ณ ห้องประชุมเจ้าสุมนเทวราช ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย “ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน” ขึ้น เพื่อระดมทุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้าน/ซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ครัวเรือนที่มีปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ในการแก้ไขปัญหาความยากจนตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดน่าน โดยจังหวัดน่าน มีครัวเรือนที่มีปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย จำนวน 89 หลัง ได้รับการสร้างบ้าน/ซ่อมแซมบ้านแล้ว จำนวน 48 หลัง คงเหลืออีก 41 หลัง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้

1) สำนักงานกาชาดจังหวัดน่าน จำนวน 6 หลัง

2) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน จำนวน 15 หลัง

3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จำนวน 2 หลัง

4) องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 หลัง

5) ศจพ.อ. ที่ทำการปกครองอำเภอ ร่วมกับชุมชนผู้มีจิตอาสาในพื้นที่ จำนวน 25 หลัง

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติกำหนดแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย “ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน” ดังนี้

1) การทอดผ้าป่า

2) การบริจาคสมทบกองทุนผ่านบัญชีธนาคาร

3) รับบริจาคสิ่งของวัสดุสำหรับซ่อมแซมบ้าน

ในการนี้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายชัยยะ ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และร่วมวางแผนแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย “ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน”

 

ภาพ/ข่าว โดย กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

#CDDNAN

#แก้จนคนน่าน

#ซ่อมบ้านสร้างสุขแก้จนคนน่าน

(Visited 1 times, 1 visits today)