ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.น่าน ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

พช.น่าน ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

พช.น่าน ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีนายชัยยะ ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวธัญภรณ์ ณ น่าน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดน่าน และพัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 15 อำเภอ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจในการพัฒนาผู้นำ กลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายองค์กรให้สามารถคิดตัดสินใจกำหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชนร่วมกัน มีการดำรงชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกชุมชนรวมทั้งการจัดการปัญหาโดยชุมชนกรมการพัฒนาชุมชนจึงมีแนวคิดในการบูรณาการพัฒนาเครือข่ายต่าง ๆในชุมชน ร่วมกับแผนการดำเนินงานการป้องกันและปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เครือข่ายผู้นำกลุ่ม/องค์กร ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีเป็นการรวมพลังทุกภาคส่วนในการป้อง-ปราบ-สร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัย ปัญหาการทุจริต มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกความเป็นคนดีมีวินัย มีจิตอาสา ในการมีส่วนร่วมป้องกันปราบปรามการทุจริต

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านจัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อส่งเสริมการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติการงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชนและเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชนและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

 

รายงาน-กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)