ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.น่าน ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พช.น่าน ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการหนี้กองทุนฯ การทบทวนบทบาทหน้าที่ของกลไกการขับเคลื่อนงานทุกระดับ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลการดำเนินงานติดตามหนี้ค้างชำระ โดยมี นายธีระพล คู่คิด ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นางสาวธัญภรณ์ ณ น่าน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน  พัฒนาการอำเภอ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ระดับอำเภอ  คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดและตำบล และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมโรงแรมน่านตรึงใจ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรสตรี ในปีงบประมาณ 2565 กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ได้อนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้กับสำนักงานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ในการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับจังหวัด ให้มีการบริหารกองทุนที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน ประกอบด้วย

1) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ จำนวน 30 คน

2) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/ตำบล/เทศบาล จำนวน  26 คน

3) นักวิชาการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด จำนวน 1 คน

4) พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 3 คน

สำหรับหัวข้อการบรรยาย ในวันนี้ ประกอบด้วย กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานกองทุนฯ  การบริหารจัดการหนี้ บทบาทหน้าที่ของกลไกการขับเคลื่อนทุกระดับ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลการติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดและอำเภอ

 

รายงาน-กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

#CDDNAN

#ChangeForGood

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 1 times, 1 visits today)