ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.น่าน ดำเนินการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพสตรีต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

พช.น่าน ดำเนินการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพสตรีต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี 2565


วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน เป็นประธานการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพสตรีต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 พร้อมคณะกรรมการการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพสตรีต้นแบบ ประกอบด้วยนางวาสนา ยศสอน หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดน่าน นางอนงค์ อุบลสะอาด ผู้แทนประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดน่าน นางรัตติยา ศรีสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวธนันต์ญดา นันทดิลกวริทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เพื่อคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพสตรีต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดน่าน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดน่าน(กพส.จ.) ได้จัดทำโครงการครัวเรือนสัมมาชีพสตรีต้นแบบ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติครัวเรือนสัมมาชีพต้นแบบที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ แก่สมาชิกองค์กรสตรีในพื้นที่ของจังหวัดน่าน

กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการเสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมุ่งเน้นให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน คือ ยุทธศาสตร์ที่4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ ด้วยการดำเนินงานตามโครงการสัมมาชีพชุมชน โดยโครงการดังกล่าวได้มีมีสมาชิกองค์กรสตรีเป็นแกนหลักและเข้าร่วมสัมมาชีพชุมชนจำนวนมาก โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมายให้ประกอบอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพ คือ ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และมีรายได้มากกว่า

 

รายงาน-กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

#CDDNAN

#สัมมาชีพ

#ChangeForGood

(Visited 1 times, 1 visits today)