ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.น่าน ฝึกอบรมให้ความรู้การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตแก่พัฒนากร ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

พช.น่าน ฝึกอบรมให้ความรู้การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตแก่พัฒนากร ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน


วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตแก่พัฒนากร ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน และมอบนโยบายการดำเนินงานจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามโครงการ “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พัฒนากร โดยมีนายชัยยะ ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน และพัฒนากร จากทั้ง 15 อำเภอ เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตั้งแต่ปี 2517 โดยการนำของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการภายใต้หลักการ “ใช้หลักการออมทรัพย์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน” โดยได้เริ่มทดลองดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2517 และกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้วันที่ 6 -8 มีนาคม ของทุกปี เป็นสัปดาห์รณรงค์การประหยัดและการออมของประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานวาระชุมชน “การส่งเสริมการออมภาคประชาชน” เกิดการขับเคลื่อนที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน และให้เกิดการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน แก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และดำเนินการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อย่างน้อยคนละ 1 กลุ่ม ภายใต้เป้าหมาย “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2565

จากข้อมูลจำนวนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ณ เดือนตุลาคม 2552 มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 35,891 กลุ่ม และจังหวัดน่าน มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 351 กลุ่ม ซึ่งในแต่ละปี มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตลดน้อยลง และมีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นใหม่ไม่เป็นไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน อีกทั้งพัฒนากรรุ่นใหม่ๆ ยังไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และไม่รู้ขั้นตอนวิธีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตลอดจนกระบวนการ วิธีการถ่ายทอดความรู้เรื่องการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดังนั้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดตั้ง และการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ให้แก่พัฒนากรทุกคน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตแก่พัฒนากร ตามโครงการ “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” ขึ้น เพื่อให้พัฒนากรได้ทราบความเป็นมา แนวคิด หลักการ และแนวทางของการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสร้างความรู้ ความเข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และทราบปัญหาในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯและเทคนิค วิธีการจัดการปัญหา โดยมีนางชนิกา สุปินะ พัฒนาการอำเภอปัว ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นวิทยากรให้ความรู้ แนวทางการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และถ่ายทอดประสบการณ์ และปัญหาในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯและเทคนิค วิธีการจัดการปัญหา ให้แก่พัฒนากรเพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

 

ภาพ/ข่าว – กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.น่าน

@น่านดินแดนล้านนาตะวันออก@

#จปฐ/กชช.2ค

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#UNFAO

#Change for Good

#Clickชุมชน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)