ข่าวประชาสัมพันธ์

@ข่าวแก้จนน่าน@ จังหวัดน่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

@ข่าวแก้จนน่าน@ จังหวัดน่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน


วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ ปลัดจังหวัดน่าน นายพิพัฒน์ เพชรพิพัฒน์ นายอำเภอเวียงสา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ขะนิง ข้าราชการ กำนัน และผู้นำชุมชน ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ร่วมมอบถุงยังชีพ ต้นกล้ากล้วย พันธุ์พืช และเมล็ดพันธุ์ผัก ให้แก่ครัวเรือนเพื่อบรรเทาปัญหาในเบื้องต้น ลดรายจ่ายในครัวเรือน ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหัวหน้าส่วนราชการได้พูดคุยกับครัวเรือน สอบถามปัญหาความต้องการ และความเป็นอยู่ของครัวเรือน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครัวเรือน

โดยครัวเรือน นางสาววิงวร  อุทธวงค์ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 17/1 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ขะนิง  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน อาศัยอยู่คนเดียว เป็นผู้สูงอายุ ไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจากร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง จากการลงพื้นที่สอบถาม พบปัญหาสุขภาพ คือ ตาซ้ายมองไม่เห็น กระดูกสันหลังทรุด และน้ำในหูไม่เท่ากัน มีรายได้ มาจาก เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 600 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 300 บาท โดยบ้านหลังเดิมเป็นบ้านไม้ ถูกไฟไหม้ เมื่อปี พ.ศ.2562 ทำให้ในปัจจุบันที่อยู่อาศัยไม่มีความมั่นคง มีแต่โครงบ้าน ไม่มีผนัง โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆแล้วดังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ขะนิง ได้มอบเงิน/วัสดุก่อสร้างบ้าน ชาวบ้านร่วมกันบริจาค และได้รับเงินช่วยเหลือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ในการซื้อวัสดุสร้างบ้าน เนื่องจากขาดแรงงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ทำให้ไม่สามารถดำเนินการสร้างบ้านได้สำเร็จ

จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้มีการสอบถามปัญหาความต้องการของครัวเรือน โดยครัวเรือนมีความต้องการแรงงาน/งบประมาณ/วัสดุ ในการสร้างบ้าน ห้องน้ำ ทางเดิน และติดไฟฟ้าใช้ในบ้าน และการสงเคราะห์ด้านรายได้ โดยนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆได้เข้าไปให้การช่วยเหลือครัวเรือน ในการซ่อมแซมต่อเติมบ้าน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัย และแก้ไขปัญหาความยากจน ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในการนี้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายชัยยะ ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจนเป้าหมาย รายงานปัญหาของครัวเรือน และผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน ร่วมมอบถุงยังชีพ ต้นกล้ากล้วย และเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีการพัฒนาดังนี้

1.ถุงยังชีพ ได้รับการสนับสนุนจาก เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน

2.ต้นกล้ากล้วย ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดน่าน

3.เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.38 น่าน

 

รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.น่าน

@น่านดินแดนล้านนาตะวันออก@

#TPMAP

#แก้จนทุกช่วงวัย

#ศจพ.จ

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#UNFAO

#Change for Good

#Clickชุมชน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)