ข่าวประชาสัมพันธ์

@น่าน : เดินหน้าคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565

@น่าน : เดินหน้าคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดน่าน : เดินหน้าคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดน่าน ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี     ยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจแก่คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดังกล่าว แบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่ ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น, ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่นและกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น

ในการนี้ นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น มอบหมายให้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน (กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น) เป็นประธานดำเนินการคัดเลือกตามกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายชื่อคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่เข้ารับการคัดเลือก (รอบสุดท้าย) จำนวน ๓ ประเภท ๆ ละ ๓ หน่วยนับ รวมจำนวน ๙ หน่วยนับ ดังนี้

  • ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น (อำเภอภูเพียง, อำเภอเมืองน่าน และอำเภอปัว)
  • ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น (ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ, ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา และตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น)
  • ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านซาวหลวง อำเภอเมืองน่าน, กลุ่มทำเครื่องประดับภัทตราแฮนด์เมด อำเภอภูเพียง และกลุ่มผ้าทอมือด้วยกี่กระตุก อำเภอเวียงสา)
(Visited 1 times, 1 visits today)