ข่าวประชาสัมพันธ์

@ที่นี่เมืองน่าน@ พช.น่าน ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน

@ที่นี่เมืองน่าน@ พช.น่าน ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน

 

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2564  นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นางณัฐนรี ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.น่าน ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ณ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอบ่อเกลือ เพื่อติดตามรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในระดับพื้นที่และสนับสนุนการดำเนินงาน โดยได้ติดตาม ดังนี้

1.โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน หนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านปางหก ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

2.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP 4.0

3.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

 

รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

@สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

@น่านดินแดนล้านนาตะวันออก@

#จปฐ/กชช.2ค

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#UNFAO

#Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)