ข่าวประชาสัมพันธ์

@ที่นี่เมืองน่าน@ พช.น่าน ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ไทยเพื่อสู้ภัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

@ที่นี่เมืองน่าน@ พช.น่าน ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ไทยเพื่อสู้ภัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 13-14 ตุลาคม 2564 เวลา  นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางณัฐนรี ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชนและผู้ประกอบการOTOP ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ไทย เพื่อสู้ภัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมบันทึกภูมิปัญญา โดยจะมีการบันทึกภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์เดิม และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนา โดยบันทึกใน รูปแบบคลิปวีดีโอมีเสียงประกอบ เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่ม นางรัตติยา ลอยสุวรรณ ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร อำเภอท่าวังผา

2.กลุ่ม นางณัฐธยาน์ ขจรบริรักษ์ ประเภทอาหาร อำเภอภูเพียง

3.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขวัญธารา ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร อำเภอภูเพียง

4.กลุ่มธาตุทอง ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร อำเภอเวียงสา

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ไทยเพื่อสู้ภัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม หรือสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ที่มีวัตถุดิบหรือส่วนผสมของสมุนไพรที่ต้านเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีคุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาสินค้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้สามารถขยายตลาดได้มากยิ่งขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 กลุ่ม

 

รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

@สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

@น่านดินแดนล้านนาตะวันออก@

#จปฐ/กชช.2ค

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#CDD

#SEPtoSDGs

(Visited 1 times, 1 visits today)