ข่าวประชาสัมพันธ์

@ที่นี่เมืองน่าน@ พช.น่าน ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2564

@ที่นี่เมืองน่าน@ พช.น่าน ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2564

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายชาย กล่อมสกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอภูเพียง อ.ภูเพียง จ.น่าน

ทั้งนี้ การประชุมภาคีเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดน่าน ครั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้

1.การรายงานงบดุลและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ปี 2563

2.การกู้เงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปลอดดอก 2 ปี

3.การช่วยเหลือน้ำท่วม จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดตาก

4.ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในระดับจังหวัด โดยมีสัดส่วน ชาย2คน หญิง2คน

5.การรายงานปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านฯในแต่ละอำเภอ

 

รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

@สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

@น่านดินแดนล้านนาตะวันออก@

#จปฐ/กชช.2ค

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#UNFAO

#Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)