ข่าวประชาสัมพันธ์

@ที่นี่เมืองน่าน@ พช.น่าน ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ไทยเพื่อสู้ภัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

@ที่นี่เมืองน่าน@ พช.น่าน ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ไทยเพื่อสู้ภัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางณัฐนรี ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชนและผู้ประกอบการOTOP ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ไทย เพื่อสู้ภัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมบันทึกภูมิปัญญา โดยจะมีการบันทึกภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์เดิม และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนา โดยบันทึกใน รูปแบบคลิปวีดีโอมีเสียงประกอบ เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่ม วิสาหกิจแพทย์แผนไทยตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน

2.กลุ่ม หจก.หอมเครื่อง อำเภอเมืองน่าน

3.กลุ่มบ้านตะวันเย็น อำเภอภูเพียง

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ไทยเพื่อสู้ภัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม หรือสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ที่มีวัตถุดิบหรือส่วนผสมของสมุนไพรที่ต้านเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีคุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาสินค้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้สามารถขยายตลาดได้มากยิ่งขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 กลุ่ม

 

รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

@สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

@น่านดินแดนล้านนาตะวันออก@

#จปฐ/กชช.2ค

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#CDD

#SEPtoSDGs

(Visited 1 times, 1 visits today)