ข่าวประชาสัมพันธ์

@ที่นี่เมืองน่าน@ พช.น่าน ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการออกแบบและการพัฒนาระบบ AIP

@ที่นี่เมืองน่าน@ พช.น่าน ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการออกแบบและการพัฒนาระบบ AIP

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายดรัณภพ แซ่เล้า นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการออกแบบและการพัฒนาระบบ AIP ณ โรงแรมน้ำทองน่าน อ.เมือง จ.น่าน

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ได้พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัจฉริยะ AIP (Ationable Intelligence Policy)เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและกำหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่เชิงองค์รวมของจังหวัดน่าน  ในการนี้ได้มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ร่วมประชุมเพื่อร่วมกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนน่าน ให้มีชีวิตมั่งคั่ง บนพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และร่วมเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงระบบต่อไป

 

รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

@สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

@น่านดินแดนล้านนาตะวันออก@

#จปฐ/กชช.2ค

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#UNFAO

#Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)