ข่าวประชาสัมพันธ์

@ที่นี่เมืองน่าน@ พช.น่าน ร่วมถวายโล่รางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ประเภทผู้นำทางศาสนา เขตตรวจราชการที่ 16

@ที่นี่เมืองน่าน@ พช.น่าน ร่วมถวายโล่รางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ประเภทผู้นำทางศาสนา เขตตรวจราชการที่ 16

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางณัฐนรี ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมถวายโล่รางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2  ประเภทผู้นำทางศาสนา เขตตรวจราชการที่ 16 และถวายเมล็ดพันธุ์ผัก แด่พระครูสุจิณนันทกิจ (พระสมคิด จรณธัมโม) เจ้าอาวาสวัดโป่งคำ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งหวังพัฒนาให้ทุกครัวเรือน อยู่เย็น เป็นสุข ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 และบูรณาการ ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในหลายภาคส่วน

การขับเคลื่อนการปลูกผักสวนครัวในพื้นที่วัด ซึ่งถือว่า วัด พระสงฆ์ เป็นศูนย์กลางของพี่น้องประชาชนในชุมชน เป็นที่พึ่งของประชาชนที่มีความสำคัญในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงยั่งยืน ด้วยการน้อมนำหลัก “บวร” บูรณาการร่วมกับ วัด เพื่อเป็นต้นแบบและขยายผลสู่ชุมชนต่อไป

 

รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

@สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

@น่านดินแดนล้านนาตะวันออก@

#จปฐ/กชช.2ค

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

(Visited 1 times, 1 visits today)