ข่าวประชาสัมพันธ์

@ที่นี่เมืองน่าน@ พช.น่าน ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ และการบันทึกข้อมูล จปฐ. กชช.2ค. อำเภอปัว

@ที่นี่เมืองน่าน@ พช.น่าน ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ และการบันทึกข้อมูล จปฐ. กชช.2ค. อำเภอปัว

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางพูล เพชรแกมแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนายการ ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ และติดตามสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2564 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว

โดยมีนางชนิกา สุปินะ พัฒนาการอำเภอปัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.ปัว อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล เข้าร่วมรับฟังพร้อมเสนอปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนด และได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกระดับ โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 จัดเก็บข้อมูลโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

 

รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

@สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

@น่านดินแดนล้านนาตะวันออก@

#จปฐ/กชช.2ค

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#UNFAO

#Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)