ข่าวประชาสัมพันธ์

@ที่นี่เมืองน่าน@ พช.น่าน ประชุมเตรียมความพร้อมงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทิปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี

@ที่นี่เมืองน่าน@ พช.น่าน ประชุมเตรียมความพร้อมงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทิปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางณัฐนรี ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP จังหวัดน่าน เพื่อชี้แจงรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทิปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ในการนี้ได้รับฟังข้อเสนอแนะของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดน่าน และชี้แจงแนวทางการจัดงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
1.การคัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP กิจกรรมจัดแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัด โดยจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2562 ในระดับ 3-5 ดาว มีความพร้อม มีสินค้าเพียงพอ และสามารถอยู่ได้ตลอดงาน ยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของการจัดงานและให้ความร่วมมือเข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด 19 ก่อนเข้าร่วมงาน
2.การคัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP กิจกรรมการจำหน่ายสินค้า OTOP ออนไลน์ ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Event) โดยจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2562 ในระดับ 3-5 ดาว มีความพร้อมในการเข้าร่วมจำหน่ายในระบบออนไลน์

ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดจัดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 3 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ณ สถานที่เอกชนในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจังหวัดน่านได้รับการจัดสรร จำนวน 25 บูธ

ภาพ/ข่าว – กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.น่าน
@น่านดินแดนล้านนาตะวันออก@
#จปฐ/กชช.2ค
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#UNFAO
#Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)