ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.น่าน@ จังหวัดน่าน Kick off กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

พช.น่าน@ จังหวัดน่าน Kick off กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

@พช.น่าน@ จังหวัดน่าน Kick off กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน พันเอกยุธิส พันธ์ทวี ผู้บัญชาการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายสุจิโรจน์ คงเมือง นายอำเภอทุ่งช้าง นางดวงดาว มหานิล พัฒนาการอำเภอทุ่งช้าง หัวหน้าส่วนระดับอำเภอ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน องค์กร เครือข่าย ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ครัวเรือนต้นแบบ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ร่วมกิจกรรม ณ แปลงพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของนางเดือน คำยันต์ บ้านมอญ หมู่ที่ 8 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยมีกิจกรรมการ Kick off เอามื้อสามัคคี ในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. การปลูกต้นไม้
2. การปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ
3. การดำนา
4. ทำฝายชลอน้ำ
5. การปล่อยพันธุ์ปลา
6. ห่มดิน
7. แช่มือ ด้วยน้ำสมุนไพรแช่มือ
8. จุลินทรีย์บอล

กิจกรรมครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของภาคส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน องค์กร เครือข่าย ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ โดยการจัดกิจกรรมนี้ ได้ดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจาย ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนด อย่างเคร่งครัด

ภาพ – กลุ่มงานสงเสริมการพัฒนาชุมชน/กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ข่าว – กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

🌳@น่าน ดินแดนล้านนาตะวันออก❤️

(Visited 1 times, 1 visits today)