ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดน่านจัดแสดงจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงาน และประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตามกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

จังหวัดน่านจัดแสดงจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงาน และประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตามกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

จังหวัดน่านจัดแสดงจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงาน และประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตามกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

วันที่ 27 กรกฎาคม2564 เวลา 10.00 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานกล่าวเปิดโครงการจัดแสดงจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงาน และกิจกรรมประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตามกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ภายใต้โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ณ ห้องน้ำน่าน โรงแรมน้ำทองน่าน จังหวัดน่าน
โดยมี นางณัฐนรี ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน กล่าวรายงานและสรุปรายละเอียดโครงการฯ ว่าจังหวัดน่าน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO เป็นการส่งเสริมให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และสามารถเพิ่มมูลค่า สร้างนวัตกรรมและ เพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เข้าร่วมการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์ของ จังหวัดน่าน
กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในวันนี้ เป็นกลุ่มผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่อยู่ในกลุ่มปรับตัวเข้าสู่การพัฒนา (กลุ่ม (Quadrant D) จาก15อำเภอโดยได้มีกระบวนการพัฒนา ดังนี้
1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ OTOP
2. ให้ความรู้และส่งเสริมด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพิ่มขึ้น
3. การส่งเสริมและสนับสนุนเข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
4. การพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าสู่การคัดเลือกในระดับประเทศ
และวันนี้กลุ่มผลิตผู้ประกอบการ OTOP ได้มานำเสนอผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง
เวลา16.00น.นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน ได้กล่าวปิดโครงการฯและกล่าวว่า การดำเนินงานในครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนงานที่มีกระบวนการ เป็นขั้นตอน ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอด และพร้อมที่จะเข้าสู่การแข่งขันทางการตลาด ซึ่งขั้นตอนของการดำเนินงานในวันนี้ คณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ จากกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จาก 15อำเภอ 20ผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดน่านเข้ารับการแข่งขันในระดับประเทศ ต่อไป
ทั้งนี้การดำเนินการฯดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ภาพ/ข่าว -กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

🌳@น่าน ดินแดนล้านนาตะวันออก❤️

(Visited 1 times, 1 visits today)