ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.น่าน โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ประชุมเตรียมความพร้อมในการติดตามงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และการติดตามและสนับสนุนการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช. 2ค ปี 2564

พช.น่าน โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ประชุมเตรียมความพร้อมในการติดตามงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และการติดตามและสนับสนุนการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช. 2ค ปี 2564

พช.น่าน โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ประชุมเตรียมความพร้อมในการติดตามงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และการติดตามและสนับสนุนการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช. 2ค ปี 2564

วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายชำนาญ  บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายชัยยะ ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ประชุมเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน เพื่อวางแผนและสรุปการดำเนินงานรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีวาระการติดตาม ดังนี้

1.ติดตามการดำเนินงากิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

2.การติดตามและสนับสนุนระบบสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

3.ติดตามการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชณาของเศรษฐกิจพอเพียง

-ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนยากจน จากฐานข้อมูลในระบบ TPMAP Lockbook

-การขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

4.ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market) ปี 2564

5.การติดตามและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช. 2ค ปี 2564

6.การประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ขององค์การ กรมการพัฒนาชุมชน

7.การบันทึกข้อมูลโปรแกรมพื้นที่เพื่อการออกแบบพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาตุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

 

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

 

ภาพ/ข่าว/รายงาน  กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน

 

น่าน  ประตูสู่ดินแดนล้านนาตะวันออก

(Visited 1 times, 1 visits today)