ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.น่าน ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน (ระยะขยายไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

พช.น่าน ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน (ระยะขยายไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

พช.น่าน ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน (ระยะขยายไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

 

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ  บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นางสาวธัญภรณ์  ณ น่าน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพจ.น่าน เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดน่าน

การประชุมครั้งนี้ นายสุธีร์ มั่งมี เลขานุการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน (ระยะขยายไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War Room) ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

 

โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุมฯ ดังนี้

  1. การสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  2. การกำหนดเส้นทางการรับ – ส่งหนังสือของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อลดความล่าช้า และซ้ำซ้อน

3.การกำหนดผู้รับผิดชอบงานสารบรรณของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

 

ภาพ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน

ข่าว/รายงาน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน

 

น่าน  ประตูสู่ดินแดนล้านนาตะวันออก

(Visited 1 times, 1 visits today)