ข่าวประชาสัมพันธ์

@พช.น่าน@ คัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

@พช.น่าน@ คัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00น. นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัดน่าน ป้องกันจังหวัดน่าน ผู้ประสานงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเพื่อคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ีมีผลงานดีเด่นBest pratice สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้านชุมชนอื่นตลอดจนเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมี นายพงษ์ศิลป์ ผาลา นายอำเภอภูเพียง นางกฤษฎา ส่งต่าย พัฒนาการอำเภอภูเพียง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง ได้รับเงินขวัญถุงพระราชทานปี พ.ศ.2558 มีสมาชิกกองทุนแม่ 137 ครัวเรือน 514 คน เงินกองุทนทั้งหมด 57,660 บาท มีปัจจัยแห่งความสำเร็จ ดังนี้
1. แกนนำหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง มีกิจกรรมเป็นรูปธรรม
2. คนในชุมชนมีความเป็นเครือญาติ อยู่กันแบบพี่น้อง ดูแลซึ่งกันและกัน และให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม
3. มีการประชุมปรึกษาหารือกันอย่างสม่ำเสมอ
4. หมู่บ้านมีการจัดตั้งกฎระเบียบเกี่ยวกับยาเสพติด
5. มีกลไกเฝ้าระวังยาเสพติดอย่างเป็นระบบ และมีการมอบหมายหน้าที่ชัดเจน
6. มีกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
7. มีการจัดตั้งกองทุนยาเสพติดในหมู่บ้าน เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
8. มีกิจกรรมที่แสดงความจงรักภักดีอย่างสม่ำเสมอ
ทั้งนี้ ได้เน้นมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด
ภาพ /กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ข่าว/กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
🌳@น่าน ดินแดนล้านนาตะวันออ❤️

ความคิดเห็น 0 รายการ

(Visited 1 times, 1 visits today)