ข่าวประชาสัมพันธ์

@พช.น่าน@ คัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

@พช.น่าน@ คัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00น. นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัดน่าน ป้องกันจังหวัดน่าน ผู้ประสานงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเพื่อคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ีมีผลงานดีเด่นBest pratice สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้านชุมชนอื่นตลอดจนเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านก่อมก้อ หมู่ที่ 12 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยมี นายนพพร เรืองสว่าง นายอำเภอนาน้อย นายธงชัย ธนสถิตย์ พัฒนาการอำเภอนาน้อย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านก่อมก้อ หมู่ที่ 12 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ได้รับเงินขวัญถุงพระราชทานปี พ.ศ.2559
มีปัจจัยแห่งความสำเร็จ ดังนี้
1. สร้างความตระหนักและการปลูกจิตสำนึกของประชาชน
2. การทำงานเป็นทีม
3. บูรณาการการทำงานทั้งฝ่ายท้องที่ ท้องถิ่น และภาคีพัฒนา
4. มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง
มีกิจกรรมที่โดดเด่นดังนี้
1. ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. การส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
3. เชิดชูเกียรติครัวเรือนต้นแบบ
4. สนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE
ทั้งนี้ ได้เน้นมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด
ภาพ /กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ข่าว/กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
🌳@น่าน ประตูสู่ดินแดนล้านนาตะวันออก❤️

 

(Visited 1 times, 1 visits today)