ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.น่าน ร่วมรับชมการประชุมทบทวน การบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564

พช.น่าน ร่วมรับชมการประชุมทบทวน การบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564

พช.น่าน ร่วมรับชมการประชุมทบทวน การบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายชัยยะ ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวธัญภรณ์ ณ น่าน รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมรับชมการประชุมทบทวน การบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับแผนการกำหนดตำแหน่ง เพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งฯ และส่งเสริมให้บุคลากรสามารถเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษได้เร็วยิ่งขึ้น กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น โดยเน้นย้ำให้พัฒนาการจังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนเข้าร่วมประชุมทบทวน และจัดทำสรุปการรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการ ในประเด็นการยกเลิกระบบบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงาน(นักวิชาการผู้ช่วยฯ ระดับชำนาญการ) และหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)
สำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมรับชมการประชุมทบทวน การบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 ผ่าน ทีวี.พช

ภาพ/ข่าว/รายงาน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน

น่าน ประตูสู่ดินแดนล้านนาตะวันอออก

(Visited 1 times, 1 visits today)