ข่าวประชาสัมพันธ์

@น่าน : ประชุมพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 3/2564

@น่าน : ประชุมพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 3/2564

@น่าน : ประชุมพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 3/2564
วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ในการนี้มีนางณัฐนรี ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นายชัยยะ ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นายธาดา ธีระวาทิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน, นางสาวธัญภรณ์ ณ น่าน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน, พัฒนาการอำเภอ 15 อำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุม โดยมีเนื้อหาการประชุมสำคัญ ดังนี้
1. การติดตามและแก้ไขปัญหาการชำระเงินยืมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ปี 2563
2. การดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนและการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
3. โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี 2564
4. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดน่าน ประจำเดือนเมษายน 2564
5. การจัดสรรงบประมาณ ปี 2564
6. รายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ ด้วยโปรแกรม BPM
7. การเสนอโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่
8. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
9. การประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”
10. รายงานความก้าวหน้าลายผ้ามัดหมี่พระราชทานฯ
11. การส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้
12. การดำเนินงานโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
13. การดำเนินโครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน KM Market
14. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564
15. การเผยแพร่การขับเคลื่อนงานตามภารกิจของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
16. แต่งตั้งคณะนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17. การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

(Visited 1 times, 1 visits today)