ข่าวประชาสัมพันธ์

🌳 พช. น่าน ส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้นำสตรีรุ่นใหม่ระดับจังหวัด 👩🏻‍🎓

🌳 พช. น่าน ส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้นำสตรีรุ่นใหม่ระดับจังหวัด 👩🏻‍🎓

🌳 พช. น่าน ส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้นำสตรีรุ่นใหม่ระดับจังหวัด 👩🏻‍🎓

⏰ วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้นำสตรีรุ่นใหม่ระดับจังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมเยาวสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่การเป็นผู้นำสตรีรุ่นใหม่ ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
💁‍♀️ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เยาวสตรีที่เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีอายุ 18-25 ปี จำนวน 25 คน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอที่มีเยาวสตรีเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 33 คน
📢ในการนี้ นางสาวธัญภรณ์ ณ น่าน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายพิทักษ์พงษ์ วงศ์เกตุ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้อง The Tulip โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

📸 สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดน่าน รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)