ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.น่าน: ร่วมฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ

พช.น่าน: ร่วมฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ

พช.น่าน: ร่วมฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
วัตถุประสงค์หลักในการฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารในโลกดิจิทัลและการนำเสนองานที่มีประสิทธิภาพ รูปแบบและวิธีการทำงานด้านการสื่อสาร ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ 76 จังหวัด รวม 878 คน ทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่โครงการ 76 คน และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง 10 คน รวมทั้งสิ้น 964 คน โดยมีเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม ดังนี้
วันที่ 1 การเรียนรู้เทคนิคการสื่อสารและการนำเสนองานที่มีประสิทธิภาพ โดย นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ นายสันติพงษ์ ช้างเผือก และทีมวิทยากร
วันที่ 2 สรุปผลการเรียนรู้ประจำวัน (Wrap up) การยุทธศาสตร์การสื่อสาร โดย นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ นายสันติพงษ์ ช้างเผือก และทีมวิทยากร
วันที่ 3 ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และจัดทำ Action Plan การทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และการนำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ และ Action Plan การทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
สำหรับจังหวัดน่าน มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมฯ ได้แก่พัฒนาการอำเภอ 15 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ 1 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 16 คน ในการนี้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดน่าน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดน่าน
ทั้งนี้ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำว่า การสื่อสารเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยผู้ส่งสารจะต้องมี 1)ต้องลึกซึ้งในประเด็นของงานที่จะสื่อสาร 2)แยกแยะงานให้ได้ และ 3)แยกแยะคนที่จะสื่อสาร จากนั้นจึงใส่รายละเอียดเนื้อหาสาระเพื่อให้เกิดผลบรรลุ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความเข้าใจตรงกันทั้งผู้ส่งสารและรับสาร นำไปสู่การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มงานสารสนเทศ สพจ.น่าน รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)