ข่าวประชาสัมพันธ์

@น่าน : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดน่าน (กพสจ.) ครั้งที่ 5 /2563

@น่าน : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดน่าน (กพสจ.) ครั้งที่ 5 /2563

@น่านนคร “น่านเมืองเก่าที่มีชีวิตอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน”
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่านเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดน่าน (กพสจ.) ครั้งที่ 5 /2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมีนางณัฐนรี ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางดวงดาว มหานิล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุม
โดยในการประชุมในครั้งนี้ ได้ทบทวนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) จังหวัดน่านในรอบปีที่ผ่านมา การจัดทำแผนปฏิบัติงานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด(กพสจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการดำเนินโครงการ “สตรีน่าน สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”
//สถานีข่าว พช.CNS จังหวัดน่าน//

(Visited 1 times, 1 visits today)